เตือนภัยสินค้าเกษตร

สหภาพยุโรปปรับรายการผักตรวจเข้ม ใบชะพลูจากไทยโดนผลกระทบด้วย

EU อนุญาตปลูกข้าวโพด GM Pioneer 1507 จากสหรัฐฯ เมินเสียงค้าน

เวียดนามพบการระบาดของไข้หวัดนก H5N1 สายพันธุ์รุนแรง

EU ปฏิเสธการขึ้นทะเบียน Health claims ที่แสดงบนฉลากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

จีนพบไข้หวัดนกสายพันธุ์H5N1ระบาด ในมณฑลยูนาน

ไต้หวันเตรียมระงับการจับปลาไหลในฤดูวางไข่

สหรัฐฯ ขยายเวลารับข้อคิดเห็นกฎระเบียบ Produce Safety

EU เตรียมขึ้นทะเบียนสินค้าจีไอ ให้กับกาแฟดอยตุง-ดอยช้าง

EU ปรับค่าอนุโลมตกค้างสูงสุด (MRLs) ของปราบศัตรูพืชบางรายการในสินค้าพืชและสัตว์

จับตากฎหมาย Farm bill ของสหรัฐฯ กับผลกระทบต่อสินค้าประมงไทย

จีนปฏิเสธนำเข้าข้าวโพด GM จากสหรัฐฯ

สหรัฐฯ เตรียมปรับปรุงการติดฉลากโภชนาการ

พบการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ที่เนปาล

สหรัฐฯ ประกาศร่างระเบียบย่อย FSMA ว่าด้วยการปกป้องอาหารจากการจงใจปลอมปน

ออสเตรเลียปลอดจากโรคไข้หวัดนกแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149