ข่าวการประชุมสัมมนา

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แนวปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ.7401)

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร วันที่ 21-22 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง วิธีทดสอบไหมดิบ ในวันที่ 1 ส.ค. 57 ณ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส โคราช จ.นครราชสีมา

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มห่าน ในวันที่ 31 ก.ค.57 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน(บังคับ) เมล็ดถั่วลิสง : ข้อกำหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ถั่วฝักยาว แตงเทศ และแก้วมังกร ในวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับถั่วเมล็ดแห้ง ในวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเป็ดเนื้อและแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเป็ดเนื้อ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เห็ดฟาง ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ปลากะพงขาว ในวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2557

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง รังนก และการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกอีแอ่น ในวันที่ 19-20 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับสับปะรด

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

การสัมมนา เรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลศัตรูพืชและเครือข่ายความร่วมมืองานด้านอารักขาพืช1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12