ข่าวตัดประจำวัน (Clipping News)

ดัน จิ้งหรีด ขึ้นแท่นแมลงศก.โอกาสทองเจาะตลาดอียู

โอกาสส่งออก แมลง

อียูรื้อกฎอาหารเอื้อผู้เลี้ยงแมลง

แนะแนวส่งออกยุโรป ระเบียบอาหารใหม่อียู

อาหารปลอดภัย มอบโล่

มอบโล่

รุกแก้สารพิษตกค้างในผัก-ผลไม้ มกอช.ดึง14 ค้าปลีกเข้มทุกขั้นตอน

แก้สารพิษตกค้าง

กษ.แก้สารพิษตกค้างในผัก-ผลไม้

มกอช.จับมือโมเดิร์นเทรดคุมพิษในผัก

ติดคิวอาร์โค้ดพืชผัก-ผลไม้ มกอช.จับมือโมเดิร์นเทรดคุมเข้มสารพิษตกค้าง

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้ทอปและเซ็ลทรัลฟูด

สับปะรดกระป๋อง

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้ทอปและเซ็ลทรัลฟูด

ยกเครื่องสับปะรดกระป๋อง มกอช.ตีปี๊บผลงานกรุยทางแชมป์ส่งออก



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24