ทำเนียบผู้บริหาร มกอช.

News and updates landing

ตำแหน่งผู้บริหารสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)


ลำดับที่ : 1
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธิพร จีระพันธ
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ : 28 ตุลาคม 2545 - 6 กรกฎาคม 2546
ลำดับที่ : 2
ชื่อ-นามสกุล : นายอำพน กิตติอำพน
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ : 7 กรกฎาคม 2546 - 22 เมษายน 2547
ลำดับที่ : 3
ชื่อ-นามสกุล : นายวรเวทย์ ธำรงธัญลักษณ์
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ : 23 เมษายน 2547 - 30 กันยายน 2547
ลำดับที่ : 4
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ : 1 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2548
ลำดับที่ : 5
ชื่อ-นามสกุล : นายชวาลวุฑฒ ไชยนุวัติ
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ : 1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2549

1 [2] [3]