การถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจรับรอง

 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)


รูปผู้เข้าร่วมอบรม ( รูปขนาดใหญ่ คลิกที่นี่ )

   เอกสารประกอบการบรรยายการอบรม การตรวจแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP พืช ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับหน่วยตรวจ ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการบรรยาย ผอ.ยุทธนา
    - แนวทางในการใช้หน่วยตรวจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจรับรองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้ พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร 2551
    - การรับรองระบบงานหน่วยตรวจ (Inspection Body)
เอกสารประกอบการบรรยาย ผอ. ทอม
    - เอกสารปกและคำนำ 
    - ข้อกำหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับพืชอาหาร 
    - ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของพืชอาหาร
เอกสารประกอบการบรรยาย คุณนลินทิพย์
    - ASEAN GAP  
    - มาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร 
เอกสารประกอบการบรรยาย คุณ สุวิทย์
    - การตรวจรับรอง GAP พืชอาหาร  
    - การตรวจรับรอง GAP พืชอาหาร(ต่อ) 
 
เอกสารประกอบการบรรยาย ดร.พรเทพ
    - มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary Measures)
เอกสารประกอบการบรรยาย คุณวรรณกรณ์
    - กระบวนการตรวจประเมิน ข้าว GAP กรมการข้าว
เอกสารประกอบการบรรยาย คุณนราธิป
    - หลักการบริหารจัดการความปลอดภัยอาหารและการวิเคราะห์อันตรายตามหลักการของ Codex Alimentarius
เอกสารประกอบการบรรยาย คุณนิวัติ
    - เทคโนโลยีการผลิตข้าว เพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานข้าว (Good Agricultural Practice, GAP)
แบบกำหนดการตรวจรับรองแหล่งผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพ : GAP ข้าว เพื่อใช้รับประทานและแปรรูป
เอกสารประกอบการบรรยาย คุณนิวัติ
    - การสุ่มตัวอย่างดิน นํ้า พืช เพื่อตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง และเชื้อจุลินทรีย์
เอกสารประกอบการบรรยาย คุณอดุลย์รัตน์
    - แมลงวันผลไม้และการป้องกันกำจัด
  
    - การจำแนกและป้องกันแมลงศัตรูพืชที่พบในพืชผัก 
 
เอกสารประกอบการบรรยาย คุณเพทาย
    - แมลงศัตรูทุเรียน 
    - แมลงศัตรูมังคุด 
    - แมลงศัตรูสำคัญในเงาะ 
    - แมลงศัตรูสำคัญของลำไยและลิ้นจี่