สถานที่ติดต่อขอการรับรองเครื่องหมาย Q

      (1) ผู้ประสงค์ขอการรับรองสินค้าเกษตรและอาหารสามารถขอทราบข้อมูลด้านหลักเกณฑ์เงื่อนไข หรือข่าวสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้การรับรองได้โดยตรงกับหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล การให้การรับรองระบบการผลิตหรือสินค้า ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

หน่วยรับรอง (CB) เบอร์โทรศัพท์ WEB SITE
กรมวิชาการเกษตร 0 2579 6134 http://www.doa.go.th
กรมประมง
  - รับรองระบบการผลิตสัตว์น้ำจืด
  - รับรองระบบการผลิตสัตว์น้ำชายฝั่ง
  - รับรองผลิตภัณฑ์

0 2579 8203
0 2561 4679
0 2558 0150-5
http://www.fisheries.go.th
กรมปศุสัตว์
สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
  - ส่วนรับรองด้านการปศุสัตว์
  - ฝ่ายทะเบียนอาหารสัตว์
  - โครงการเนื้อสัตว์อนามัย


0 2653 4932
0 2653 4440
0 2653 4483
http://www.dld.go.th
กรมพัฒนาที่ดิน 0 2579 0111 ต่อ 3120 http://www.ldd.go.th
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 0 2279 2080-9 ต่อ 306 http://www.mof.or.th

      (2) หน่วยงาน/องค์กรที่ประสงค์จะขอการรับรองการยอมรับความสามารถในฐานะหน่วยรับรอง (CB) ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่

หน่วยรับรองระบบงาน (AB) เบอร์โทรศัพท์ WEB SITE
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 2561 2277 http://www.acfs.go.th