โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q

   โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q ดาวน์โหลด
 1. เอกสารเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q      
 2. หลักเกณฑ์การรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ประเภทตลาดสด           
 3. ป้ายรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ประเภทตลาดสด         
 4. โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q         
 5. แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการบริโภคและการใช้วัตถุดิบคุณภาพ ปีงบประมาณ 2558