โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q

   โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q ดาวน์โหลด
 1. เอกสารเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q  
 2. หลักเกณฑ์การรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ประเภทตลาดสด  
 3. ป้ายรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ประเภทตลาดสด
 4. โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q
 5. แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการบริโภคและการใช้วัตถุดิบคุณภาพ ปีงบประมาณ 2558
 6. รายการสินค้า Q
     6.1 กรมวิชาการเกษตร
           6.1.1 http://gap.doa.go.th
           6.1.2 เอกสารแนบ โรงงานที่ผ่่านระบบ GMP
     6.2 กรมปศุสัตว์
           6.2.1 เอกสารแนบ ข้อมูลสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองสินค้าปศุสัตว์ (Q) กรมปศุสัตว์
     6.3 กรมประมง
           6.3.1 http://www.centrallabthai.com/web/th/main/search_cer.php?action=GAP
           6.3.2 http://thacert.fisheries.go.th/wscert/site/certificate_list.jsp
           6.3.3 เอกสารแนบ กรมประมง
     6.4 กรมการข้าว
           6.4.1 http://dric.ricethailand.go.th/index.php/rrser
 7. รายชื่อตลาด-แผงที่ได้รับรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ประเภทตลาดสด
     7.1 รายชื่อตลาด-แผงที่ได้รับการรับรองในเขตกรุงเทพฯ  
     7.2 รายชื่อตลาด-แผงที่ได้รับการรับรองของจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ  
     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ กองตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว กรมการข้าว โทร. 02-561-5094