เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร "Q"

ลักษณะของเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารหรือ Q

     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องหมาย การใช้เครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานกับสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๕๒ ก วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจาเป็นต้นไป เพื่อกำหนดลักษณะของเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสำหรับแสดงกับสินค้าเกษตร เป็น ๒ แบบ ดังนี้
     (๑) เครื่องหมายรับรองมาตรฐานบังคับ สำหรับแสดงกับสินค้าเกษตรที่รับได้รับใบรับรองมาตรฐานบังคับ มีลักษณะเป็นรูปอักษรคิวสีเขียวทรงกลม อยู่ในกรอบหกเหลี่ยมสีเขียว ตามแบบ ก
     (๒) เครื่องหมายรับรองมาตรฐานทั่วไป สำหรับแสดงกับสินค้าเกษตรที่รับได้รับใบรับรองมาตรฐานทั่วไป มีลักษณะเป็นรูปอักษรคิวสีเขียวทรงกลม ตามแบบ ข

ขนาดเล็กที่สุดของเครื่องหมาย Q

     สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติแนะนำให้มีขนาดของเครื่องหมาย Qไม่ต่ำกว่า ๑๕ มิลลิเมตร เพื่อให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและอ่านได้ด้วยตาเปล่า สีของเครื่องหมาย Q
     สีของเครื่องหมาย Q
สีรหัสสีที่กำหนด
สีเขียวC100,Y100BL60


ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างเครื่องหมาย "Q" แบบ ก.

ภาพที่ 2 ตัวอย่างการแสดงเครื่องหมาย "Q" แบบ ข.