การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดี สำหรับท่าเทียบเรือ สะพานปลาแพปลา และตลาดกลางซื้อขายสัตว์น้ำ ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3

                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ โดยสำนักกำหนดมาตรฐาน(สกม.) กำหนดจัดการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดี สำหรับท่าเทียบเรือ สะพานปลาแพปลา และตลาดกลางซื้อขายสัตว์น้ำ ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

1.กำหนดการ ครั้งที่ 2 จังหวัดระยอง

2.กำหนดการ ครั้งที่ 3 จังหวัดสงขลา