โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติงานเฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด 2559

 

ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ภายใต้โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติงานเฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด

 • คู่มือ การปฏิบัติงานสนับสนุนแผนปฏิบัติงานเฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
  [ดาวน์โหลดเอกสาร]
 • หนังสือขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
  [
  ดาวน์โหลดเอกสาร]

Flowchart

 • การตรวจหาสารเคมีกำจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีนและไพเรทรอยด์ (OC+P)
  [ดาวน์โหลดเอกสาร]
 • การตรวจหาสารเคมีกำจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมท (OP+C) <วิธีเก่า>
  [
  ดาวน์โหลดเอกสาร]


ส่วนที่ 1
  รายละเอียดโครงการ

 • รายละเอียดของโครงการ [ดาวน์โหลดเอกสาร]
 • รายละเอียดการขอใบเสนอราคาเพื่อประกอบการสั่งซื้อ ชุด TM KIT [ดาวน์โหลดเอกสาร]
 • รายละเอียดการขอใบเสนอราคาเฉพาะน้ำยาทดสอบ ชุด TM KIT [ดาวน์โหลดเอกสาร]
 • รายละเอียดการขอใบเสนอราคาชุดอุปกรณ์และน้ำยาทดสอบ TM TEST KIT กับองค์การเภสัช [ดาวน์โหลดเอกสาร]
 • ราคาและแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับผู้ปฏิบัติชุดทดสอบ TM TEST KIT [ดาวน์โหลดเอกสาร]
 • เบอร์โทรสั่งซื้ออุปกรณ์ TM KIT [ดาวน์โหลดเอกสาร]
 • หนังสือส่วนลดพิเศษจากองค์การเภสัชกรรม [ดาวน์โหลดเอกสาร]
 • วิธีการสุ่มเก็บตัวอย่าง  [ดาวน์โหลดเอกสาร]
 • แบบบันทึกการตรวจสถานที่ทําการ / สถานที่เก็บ / ยานพาหนะของผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้นําเข้า ผู้จําหน่าย หรือผู้มีไว้ในครอบครอง เพื่อจําหน่ายสินค้าเกษตรตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551  (มกษ.18 ) (พนักงานเจ้าหน้าที่ 1 คน)  [ดาวน์โหลดเอกสาร]
 • แบบบันทึกการตรวจสถานที่ทําการ / สถานที่เก็บ / ยานพาหนะของผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้นําเข้า ผู้จําหน่าย หรือผู้มีไว้ในครอบครอง เพื่อจําหน่ายสินค้าเกษตรตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 (มกษ.18 ) (พนักงานเจ้าหน้าที่มากกว่า 1 คน) [ดาวน์โหลดเอกสาร]  
 • ตัวอย่างหนังสือขอใบเสนอราคาชุดทดสอบ GPO-TM KIT [ดาวน์โหลดเอกสาร]
 • แบบรายงานผลการตรวจสอบเครื่องหมาย Q ของสินค้าเกษตร [ดาวน์โหลดเอกสาร]
 • แบบรายงานผลการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 [ดาวน์โหลดเอกสาร]
 • แบบรายงานฐานข้อมูลสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของจังหวัด [ดาวน์โหลดเอกสาร]
 • แบบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในตัวอย่างสินค้าเกษตรด้วยอุปกรณ์ TM Kit [ดาวน์โหลดเอกสาร]

โครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพการตรวจสอบเฝ้าระวังสินค้าเกษตร

Powerpoint สาธิต "การใช้ชุดทดสอบ TM Kit (ปี2558)"

>>>>ดาวน์โหลด Powerpoint สาธิต "การใช้ชุดทดสอบ TM Kit (ปี2558)" <<<<

 

วีดีโอการสาธิต "การใช้ชุดทดสอบ TM Kit (ปี2557)"

>>>>ดาวน์โหลด "วีดีโอสาธิตการใช้ชุดทดสอบ TM KIT (ปี2557)"<<<<


วีดีโอการแพ็คตัวอย่างผัก และผลไม้

>>>>ดาวน์โหลด "วีดีโอการแพ็คตัวอย่างผัก และผลไม้ "<<<<