ภาพกิจกรรม โครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพการตรวจสอบเฝ้าระวังสินค้าเกษตร ระหว่างวันที่ 6 - 21 มกราคม 2559

                กองควบคุมมาตรฐาน (กคม.) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จัดโครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพการตรวจสอบเฝ้าระวังสินค้าเกษตร ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ที่ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานระบบการผลิต และผู้ปฏิบัติงานสุ่มตรวจสารพิษตกค้างในสินค้าเกษตร ทั้ง 76 จังหวัด รวม 150 ราย ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ ดังนี้

                ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-7 ม.ค. 2559 อบรมแก่เจ้าหน้าที่จากภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออก
                ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-14 ม.ค. 2559 อบรมแก่เจ้าหน้าที่จากภาคเหนือ และภาคกลางตอนบน
                ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 20-21 ม.ค. 2559 อบรมแก่เจ้าหน้าที่จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนล่าง

 


           นายสัญชัย ตันตยาภรย์ ที่ปรึกษาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพการตรวจสอบ
เฝ้าระวังสินค้าเกษตร ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2559 ณ โรงแรม มารวย การ์เด้น กรุงเทพ


 


นายอานัติ วิเศษรจนา ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ
“แนวทางการตรวจสอบเฝ้าระวังมาตรฐานสินค้าเกษตร” ให้แก่ผู้เข้าอบรม


 


       นางสาวกอบกุล วิภาวสุ นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ และนางสาววันทนา ฟูคำ
นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ บรรยายในหัวข้อ “สถานการณ์ความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหาร การป้องกันและควบคุมทางกฎหมาย” ให้แก่ผู้เข้าอบรม


 


      นางสาววิภาพร ศรีวิไชย นักวิชาการมาตรฐาน บรรยายหัวข้อ “การบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มต่างๆ/ โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติงานเฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด 2559” ให้แก่ผู้เข้าอบรม


 


          นางสาวจิรวดี ใสสนิท นักวิชาการมาตรฐาน บรรยายหัวข้อ “ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการใช้ชุดทดสอบ TM Test Kits” ให้แก่ผู้เข้าอบรม

 


นางสาววิมลมาศ ดิลกวิลาศ ผู้อำนวยการกองงานประกันคุณภาพ องค์การเภสัชกรรม
บรรยายหัวข้อ“เทคนิคการใช้ชุดทดสอบ TM Test kits” ให้แก่ผู้เข้าอบรม


 


   บรรยากาศช่วงกิจกรรม Workshop เรื่อง การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค
สาเหตุ และแนวทางแก้ไขในโครงการสนับสนุนเฝ้าระวังมาตรฐานสินค้าเกษตรในปี พ.ศ. 2559

 


          นักวิชาการมาตรฐาน มกอช. ผู้ปฏิบัติงานในโครงการสนับสนุนเฝ้าระวังมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ สาธิตการสุ่มตัวอย่างและการหั่นผัก ผลไม้ ที่ใช้ในการทดสอบเบื้องต้นด้วยวิธี TM Test Kits อย่างถูกต้องให้แก่ผู้เข้าอบรม

 


    เจ้าหน้าที่ มกอช. ให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้แผ่นทีแอลซี น้ำยาเคมีต่างๆ
และอุปกรณ์ในการทดสอบ
           ผู้เข้าอบรมใช้หลอดแก้วสำหรับหยด (Capillary Tube) ดูดสารสกัดตัวอย่าง ลงบนจุดหยดสารสกัด (Spot) ที่กำหนดไว้บนแผ่นทีแอลซี


 


          ผู้เข้าอบรมช่วยกันแปลผลการทดสอบ โดยมีนางสาววิมลมาศ ดิลกวิลาศ ผู้อำนวยการกองงานประกันคุณภาพ องค์การเภสัชกรรม คอยให้คำแนะนำ


 


             (ด้านซ้าย) ผลการทดสอบสารเคมีกลุ่มออร์กาโนคลอรีนและไพเรทรอยด์ พบว่า ในช่องหมายเลข 3 (กะเพรา) เกิดแถบวงกลมสีดำ เนื่องจากมีสารน้ำมันหอมระเหยจากกะเพรามารบกวน จึงไม่พบสารเคมีกลุ่มนี้ ส่วนในช่องหมายเลข 5 เกิดแถบสีเทาดำ ลักษณะเดียวกับ Endrin จึงแสดงว่าพบสารเคมีกลุ่มนี้ ในตัวอย่างหมายเลข 5 (ถั่วฝักยาว)

            (ด้านขวา) ผลการทดสอบสารเคมีกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมท ไม่พบแถบวงกลมสีขาวบนพื้นสีม่วง แสดงว่าไม่พบสารเคมีกำจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมทในตัวอย่าง
          นายอานัติ วิเศษรจนา ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับผู้เข้าอบรมในโครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพการตรวจสอบเฝ้าระวังสินค้าเกษตร
ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ