สมาชิก EU ชี้ปรับปรุงการใช้ประโยชน์ กม.สวัสดิภาพสัตว์

             หน่วยงานด้านเกษตรในสหภาพยุโรป (Copa-Cogeca) ลงความเห็นว่า สหภาพยุโรปไม่จำเป็นต้องสร้างกฎหมายสวัสดิภาพสัตว์ฉบับใหม่ แต่ควรมุ่งเน้นมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ที่มีอยู่แล้วในสหภาพยุโรป โดยสร้างความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายเดิมที่มีอยู่แล้ว
             เลขาธิการ Copa-Cogeca กล่าวว่า การมุ่งเน้นทำให้แน่ใจว่ามาตรฐานดังกล่าวสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมายสหภาพยุโรปที่มีอยู่แล้ว การพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ในอนาคตต้องการทำให้กฎหมายที่มีอยู่แล้วมีความชัดเจน โดยให้ความยืดหยุ่นแก่ผู้ประกอบการมากขึ้นและลดต้นทุนในการดำเนินการ ทั้งนี้ได้เริ่มวางมาตรฐานสมัครใจให้เข้าที่ ในด้านพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ระหว่างการขนส่ง
             ทั้งนี้ มติของสภายุโรปเมื่อสิ้นปี 2558 ระบุว่า กฎหมายสวัสดิภาพสัตว์ที่มีอยู่แล้วยังจำเป็นต้องมีการบังคับใช้อย่างถูกต้องทั่วทั้งสหภาพยุโรป และจำเป็นต้องมีวิธีที่สอดคล้องในทุกประเทศสมาชิกอีกด้วย


ที่มา: thefishsite (สรุปโดย: สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ)
(1/03/59