สหภาพยุโรประงับการใช้สารปรุงแต่งกลิ่น

            เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 สหภาพยุโรปได้ออกประกาศกฎระเบียบใหม่แต่เป็นการแก้ไขจากกฎระเบียบเดิม (Annex I ของ Regulation (EC) No 1334/2008) ที่กำหนดรายชื่อวัตถุเจือปนอาหาร (Union List) ที่อนุญาตให้ใช้ในอาหาร การแก้ไขกฎระเบียบครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระงับการใช้สารซึ่งเคยอนุญาตให้ใช้เป็นสารปรุงแต่งกลิ่นได้ (flavouring substance) เนื่องจากภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ที่ผลิตสารในข้อ 1.1-1.4 ได้ขอถอนการยื่นคำร้องที่จะใช้สารดังกล่าวและขอไม่ให้การสนับสนุนการใช้สารในข้อ 1.5 อีกต่อไป โดยมีรายชื่อสารดังต่อไปนี้

           1.1 vetiverol (FL No 02.214)
           1.2 vetiveryl acetate (FL No 09.821)
           1.3 2-acetyl-1,4,5,6,-tetrahydropyridin (FL No 14.079)
           1.4 2-propionyl pyrroline 1% vegetable oil triglycerides (FL No 14.168)
           1.5 Methyl-2-mercaptoproprionate (FL No 12.266)

            ทั้งนี้หน่วยงานด้านความปลอดภัยด้านอาหาร ประจำสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority : EFSA) จึงเห็นสมควรในการระงับไม่ให้ใช้สารทั้ง 5 รายการเพื่อใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหารอีกต่อไป และกฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลตามกฎหมาย 20 วันหลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559) นอกจากนี้ EU ยังได้อนุโลมช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านให้สินค้าอาหารที่มีส่วนผสมของสารปรุงแต่งกลิ่นทั้ง 5 รายการ ที่มีการวางจำหน่ายหรือติดฉลากในช่วง 6 เดือนหลังจากที่กฎระเบียบนี้มีผลปรับใช้สามารถวางจำหน่ายได้ต่อไปจนกว่าสินค้าจะหมดอายุการบริโภค
           
             สำหรับรายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าวสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเวปไซต์ต่อไปนี้
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0178&from=EN)
 
 
ที่มา : สรุปโดย (สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ)(3/03/59)