Newcastle ระบาดต่อเนื่องในอิสราเอล

                มีรายงานการระบาดของโรคนิวคลาสเซิล 10 ครั้ง ในอิสราเอล โดยมีผลกระทบในเมือง  HaZafon Hamerkaz และ Haifa ตลอดจนมีผลกระทบต่อพ่อพันธุ์แม่พันธ์ไก่ไข่และสัตว์ปีกในเมืองการระบาดในครั้งนี้ส่งผลให้สัตว์ปีกจำนวนกว่า 2,100 ตัว ตายจากการติดเชื้อและถูกสั่งทำลายกว่า 160,000 ตัว เพื่อยุติการแพร่กระจายของเชื้อโรค

                ทั้งนี้อิสราเอลได้ดำเนินมาตราการในการควบคุมโรคเพื่อป้องการการแพร่กระจายในอนาคตแล้ว
 
 
 
ที่มา : thepoultrysite : สรุปโดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
(31/05/59)