องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศแจ้งปรับสถานภาพประเทศปลอดโรคของสุกร

                ในระหว่างวันที่ 22-27 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดประชุม 84th General Session of the World Assembly of OIE Delegates ซึ่งจัดโดยองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยมีการประกาศชี้แจงในวาระการประชุมเกี่ยวกับสถานภาพการปลอดโรคของสุกรใน 9 ประเทศ ดังนี้
               - สาธารณรัฐเช็ก ,เดนมาร์ก , เยอรมณี , อิตาลี , นิวแคลิโดเนีย , นิวซีแลนด์ และ โปแลนด์ เป็นประเทศที่ปลอดโรคอหิวาต์สุกร (Classical Swine Fever : CSF) 
                - บราซิล มี 14 เขตที่ได้รับการยืนยันการปลอดโรคอหิวาต์สุกร (CSF ) 
              - รัสเซียมี 1 เขตใหม่ในรัสเซียก็ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการว่าปลอดโรคมือเท้าปาก (Foot and Mouth Disease : FMD ) โดยไม่ได้ใช้การฉีดวัคซีน
                 ทั้งนี้ในที่ประชุมได้ให้การรับรองแผน National Control Programmes ของโรค FMD แก่ไทย ,มองโกเลีย และคาซัคสถาน ทั้งนี้ตามแผนงานของกรมปศุสัตว์จะยื่นขอรับรองเขตปลอดโรคต่อไป 

 
ที่มา : The Pig Site
สรุปโดย : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (07/06/59 )