การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับการลอกกาวและย้อมสีเส้นไหมไทยสาวมือ ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โอเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น

               การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับการลอกกาวและย้อมสีเส้นไหมไทยสาวมือ 

              
เอกสารดาวน์โหลด
              - รายละเอียดการสัมมนา [ดาวน์โหลด]
              - กำหนดการสัมมนา [ดาวน์โหลด]

ที่มา : สำนักกำหนดมาตรฐาน
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ