[ประกาศรายชื่อ] โครงการสัมมนา “ จับจุด 7 ระเบียบ FSMA เพื่ออนาคตส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไทยไปสหรัฐฯ ” วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร

                โครงการสัมมนา “ จับจุด 7 ระเบียบ FSMA เพื่ออนาคตส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไทยไปสหรัฐฯ ” วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 โดยวิทยากรจาก USFDA  รับสมัครภายในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 เท่านั้น 
 
                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารที่ดำเนินการผลิตและแปรรูปเพื่อส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา รวมทั้งผู้ประกอบการขนส่ง และหน่วยงานตรวจประเมิน (Certification Body) เข้าร่วมการสัมมนา “จับจุด 7 ระเบียบ FSMA เพื่ออนาคตส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไทยไปสหรัฐฯ” ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

               การสัมมนาดังกล่าว ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิขององค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (USFDA) ดำเนินการเป็นวิทยากรตลอดการสัมมนา มีเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดของกฎระเบียบย่อยที่สำคัญ 7 ฉบับ (Core Regulations) ภายใต้กฎหมายการปรับปรุงความปลอดภัยอาหารให้ทันสมัย (Food Safety Modernization Act: FSMA) ของสหรัฐอเมริกา ระเบียบเหล่านี้มีข้อกำหนดทึ่ครอบคลุมทุกภาคส่วนภายใต้อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ตั้งแต่เกษตรกร โรงงานผลิตและแปรรูป
ผู้ประกอบการขนส่ง หน่วยงานรับรองระบบงานและผู้ตรวจประเมิน ตลอดจนถึงผู้นำเข้าฝั่งสหรัฐฯ ซึ่งจะต้องเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนผ่านบังคับใช้ระเบียบต่างๆ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 เป็นต้นไป  
 
 
 
 
 
 
              ทั้งนี้ มกอช. ได้ดำเนินการจัดทำ แบบรับคำถามวิทยากร ในการสัมมนา FSMA "จับจุด 7 ระเบียบฯ" ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ไว้ล่วงหน้า ผ่านทาง Google Forms ที่ http://goo.gl/ismVny
 
               สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มอเมริกา กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) โทร. 0-2561-2277 ต่อ 1332, 1307