โครงการตรวจสอบ เฝ้าระวังมาตรฐานสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

                การสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าเกษตร ประเภทผักสดและผลไม้ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GAP ในแปลงเกษตรกร และห้างสรรพสินค้า รวมทั้งผักสดและผลไม้ทั่วไป ในตลาดสดค้าปลีก ค้าส่ง เพื่อตรวจสอบสารพิษตกค้างจากสารเคมีกำจัดแมลงด้วยชุดทดสอบ TM Test Kits เมื่อพบสารตกค้าง (Positive) จะยืนยันผลด้วยการส่งตัวอย่างไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025

 

 

               การสุ่มเก็บตัวอย่างคะน้าและถั่วฝักยาว ในโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ซึ่งเกษตรกรปลูกคะน้าในกระบะดินยกพื้นเพื่อหลีกเลี่ยงเชื้อราและแบคทีเรียสาเหตุโรคพืชและแมลงศัตรูพืชในดิน เป็นการบริหารจัดการที่ดี มีความสะดวกในการดูแลและเก็บเกี่ยวผลผลิต ที่สำคัญฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้เน้นการปลูกพืชที่ไม่ใช้สารเคมี และเป็นแปลงที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GAP นับเป็นก้าวแรกที่ดีสำหรับเกษตรกรที่จะทำเกษตรอินทรีย์ต่อไป

 


การสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าเกษตร ประเภทผักสดและผลไม้ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GAP รวมทั้งผักสดและผลไม้ทั่วไป ในตลาดเกษตร ม.อ. ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559

 


               ตลาดเกษตร ม.อ. แหล่งสินค้า Q อ.สทิงพระ และ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีการรวมกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร เพื่อให้คนเมืองสามารถเข้าถึงสินค้า Q โดย มกอช.ส่งทีมเฝ้าระวังฯ สุ่มตรวจสินค้าเกษตรในตลาดสดแห่งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคชาวหาดใหญ่

 

 

 


           การสุ่มเก็บตัวอย่างพริก ในแปลงคุณเจียมใจ แตงเสร็จ ซึ่งเป็นแปลงที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GAP ณ ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ผลการทดสอบสารพิษตกค้างจากสารเคมีกำจัดแมลงด้วยชุดทดสอบ TM Test Kits ไม่พบสารเคมีตกค้างใดๆ


 

 

 


       การสุ่มเก็บตัวอย่างพริก ในแปลงคุณเจียมใจ แตงเสร็จ ซึ่งเป็นแปลงที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GAP ณ ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ผลการทดสอบสารพิษตกค้างจากสารเคมีกำจัดแมลงด้วยชุดทดสอบ TM Test Kits ไม่พบสารเคมีตกค้างใดๆ