การสัมมนาเรื่อง “กฎระเบียบการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของสาธารณรัฐเกาหลี” ในวันที่ 2 ก.ย. 59 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

                 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมกับกระทรวงความปลอดภัยอาหารและยา (MFDS) ของสาธารณรัฐเกาหลี มีกำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง “กฎระเบียบการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของสาธารณรัฐเกาหลี” ในวันที่ 2 กันยายน 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ได้รับทราบและเข้าใจกฎระเบียบ กฎหมาย และนโยบายการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของสาธารณรัฐเกาหลี อีกทั้งเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องดังกล่าว โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาสาธารณรัฐเกาหลี มาเป็นผู้บรรยาย (มีล่ามแปลเกาหลี-ไทย) จึงขอเรียนเชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา โดยส่งแบบตอบรับ ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

                ดาวน์โหลดเอกสาร

                -  กำหนดการสัมมนา

                -  แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

ที่มา : กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

         สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ