การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงรวบรวมผักและผลไม้สด ในวันที่ 7-8 ก.ย. 59 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี

                การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงรวบรวมผักและผลไม้สด ในวันที่ 7-8 กันยายน 2559  ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี
 
                รายละเอียดเพิ่มเติม
                - รายละเอียดการสัมมนา [ดาวน์โหลด]
                - กำหนดการสัมมนา [ดาวน์โหลด]

 

ที่มา : สำนักกำหนดมาตรฐาน
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ