แผนจัดฝึกอบรมประจำปี 2560 ของกลุ่มส่งเสริมระบบการรับรอง กองส่งเสริมมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

                แผนจัดฝึกอบรมประจำปี 2560 ของกลุ่มส่งเสริมระบบการรับรอง กองส่งเสริมมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

                 - แผนการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดาวน์โหลด)
                 - ใบสมัครขอเข้าร่วมฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดาวน์โหลด)

                ** แจ้งเลื่อน หลักสูตรผู้ตรวจประเมินมาตรฐานหลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เป็นวันที่ 10-12 มกราคม 2560 ***
 
                *หมายเหตุ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมฝึกอบรมและรายละเอียดอื่นๆเช่น ตัวโครงการ กำหนดการ แผนที่โรงแรม  จะประกาศทางเว็บไซด์ www.acfs.go.th ในภายหลัง อย่างน้อยก่อนวันจัดฝึกอบรม 2 สัปดาห์