ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบูรณาการองค์ความรู้การเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยในสถานศึกษาจังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

                นายพรพรหม ชัยฤทธิไชย ที่ปรึกษาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบูรณาการองค์ความรู้การเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยในสถานศึกษาจังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังทัศนคติในการผลิตและบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพ รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ในการผลิตและบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐานให้นักเรียนที่รับการอบรมสามารถถ่ายทอด องค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริงได้ (Learning by doing) นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยนำไปสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารปลอดภัย (Q school) ต่อไป