[ดาวน์โหลดเอกสาร] การสัมมนาเรื่อง “กฎระเบียบการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของสาธารณรัฐเกาหลี” เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 59 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

                 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมกับกระทรวงความปลอดภัยอาหารและยา (MFDS) ของสาธารณรัฐเกาหลี มีกำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง “กฎระเบียบการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของสาธารณรัฐเกาหลี” เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ได้รับทราบและเข้าใจกฎระเบียบ กฎหมาย และนโยบายการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีเอกสารประกอบการสัมมนา ดังนี้
                
                  - Understanding the Livestock Product Import Policy of Korea [Download]
                  - Special Act on Imported Food Safety Control [Download]
 
 
ที่มา : กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ