การประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาสารตกค้างในผักผลไม้ โดยมีนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และตัวแทนผู้ประกอบการตลาดสด และโมเดิร์นเทรด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 511 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรอาหารแห่งชาติ

                น.ส.ดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ประธานการประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาสารตกค้างในผักผลไม้ โดยมีนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และตัวแทนผู้ประกอบการตลาดสด และโมเดิร์นเทรด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 511 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรอาหารแห่งชาติ