ภาพงานพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง ความร่วมมือพัฒนาเครือข่ายฝึกอบรมตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงความปลอดภัยอาหาร ณ ห้องประชุม 511 อาคาร 5 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

          นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง ความร่วมมือพัฒนาเครือข่ายฝึกอบรมตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงความปลอดภัยอาหารให้ทันสมัยของสหรัฐอเมริกา (FSMA) กับ หน่วยงานเครือข่ายฝึกอบรมจากภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษารวมทั้งสิ้น 19 หน่วยงาน เพื่อสร้างความร่วมมือเครือข่ายฝึกอบรมตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงความปลอดภัยอาหารให้ทันสมัยของสหรัฐฯ และผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านกฎหมาย FSMA ของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคอาเซียน ที่จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นและยอมรับในระบบการควบคุม ความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารแก่ประเทศผู้นำเข้า ณ ห้องประชุม 511 อาคาร 5 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ