การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับทุเรียนแช่เยือกแข็ง ในวันที่ 24-25 พ.ย. 59 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

                การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับทุเรียนแช่เยือกแข็ง ในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

                เอกสารดาวน์โหลด
                - รายละเอียดการสัมมนาฯ [
ดาวน์โหลด]
                - กำหนดการ [ดาวน์โหลด]
 
 
ที่มา : สำนักกำหนดมาตรฐาน
สำนักงานมาตรบานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ