พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) เรื่อง ยกระดับแหล่งผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพจังหวัดพัทลุงระหว่างกระทวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กับ จังหวัดพัทลุง

                นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) เรื่อง ยกระดับแหล่งผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพจังหวัดพัทลุงระหว่างกระทวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กับ จังหวัดพัทลุง โดยมีเป้าหมายร่วมกันยกระดับแหล่งผลิตสินค้าเกษตรของจังหวัดพัทลุง เพื่อพัฒนาให้จังหวัดพัทลุงเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ครอบคลุมทั้งการผลิตพืช ปศุสัตว์ และสัตว์น้ำ ที่จะเป็นพัฒนาต้นแบบศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรฯ และขยายผลไปยังพื้นที่ใกล้เคียงให้มากขึ้นได้ในอนาคต ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง จังหวัดพัทลุง