ภาพงานนิทรรศการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ( มกอช.) ซึ่งได้นำเสนอเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรย์เพื่อช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน และมอบป้ายรับรองโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้าQ (Q restuarant) ให้แก่ผู้ประกอบร้านอาหารในจังหวัดเชียงราย

                นายพรพรหม ชัยฤทธิไชย ที่ปรึกษาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ให้การต้อนรับพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมบูธนิทรรศการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ( มกอช.) ซึ่งได้นำเสนอเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรย์เพื่อช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน และมอบป้ายรับรองโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้าQ (Q restuarant) ให้แก่ผู้ประกอบร้านอาหารในจังหวัดเชียงราย จำนวน 7 ร้าน ภายในพิธีเปิดงานวันอาหารโลก ประจำปี 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ GFS จ.เชียงราย