ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมประจำปี 2560 ของกลุ่มส่งเสริมระบบการรับรอง กองส่งเสริมมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ2560

รายชื่อหลักสูตร

               1.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม หลักสูตรผู้ตรวจประเมินมาตรฐานหลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (มกษ.1004-2557) ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ (ยังสามารถเพิ่มรายชื่อได้)
[รายละเอียดเพิ่มเติม] 

              2.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าฝึกอบรม หลักสูตรผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ  (IRCA Certified ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course IRCA/9153)(IRCA Reg. No.A18126)  รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๘-๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ (รวมวันเข้าพัก) ณ โรงแรมไมด้า แอร์พอต โฮเต็ล กรุงเทพฯ
[รายละเอียดเพิ่มเติม]

             3.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าฝึกอบรม หลักสูตรผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ  (IRCA Certified ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course IRCA/9153)(IRCA Reg. No.A18126)  รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๖-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ (รวมวันเข้าพัก) ณ โรงแรมไมด้า แอร์พอต โฮเต็ล กรุงเทพฯ [รายละเอียดเพิ่มเติม] [กำหนดการอบรม]
 
             4.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าฝึกอบรม หลักสูตรข้อกำหนดระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหารและระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ (GMP/HACCP)  ระหว่างวันที่ ๘-๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ (รวมวันเข้าพัก) ณ โรงแรมไมด้า แอร์พอต โฮเต็ล กรุงเทพฯ [รายชื่อผู้เข้าอบรม]   [กำหนดการอบรม] 

             5.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าฝึกอบรม หลักสูตรข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์และการตรวจ  ติดตามภายใน (ISO/IEC 17065:2012 and Auditor) ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘ มกราคม ๒๕๖๐รวมวันเข้าพัก) ณ โรงแรมไมด้า แอร์พอต โฮเต็ล กรุงเทพฯ
[รายละเอียดเพิ่มเติม]  [กำหนดการอบรม]

             6.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าฝึกอบรม หลักสูตรข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจ (ISO/IEC 17020:2012) ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ (รวมวันเข้าพัก) ณ โรงแรมไมด้า แอร์พอต โฮเต็ล กรุงเทพฯ [รายชื่อผู้เข้าอบรม]  [กำหนดการอบรม] 

             7.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าฝึกอบรม หลักสูตรผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย์ เล่ม ๔ : ข้าวอินทรีย์ (มกษ.9000 เล่ม 4-2553) ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ (รวมวันเข้าพัก) ณ โรงแรมไมด้า แอร์พอต โฮเต็ล กรุงเทพฯ[รายละเอียดเพิ่มเติม] [กำหนดการอบรม]

             8.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าฝึกอบรม หลักสูตรระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม สำหรับมาตรฐาน หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (Internal Control System for GAP) ผู้ตรวจประเมิน ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ (รวมวันเข้าพัก) ณ โรงแรมไมด้า แอร์พอต โฮเต็ล กรุงเทพฯ [รายละเอียดเพิ่มเติม] 
[กำหนดการอบรม]