งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการบูรณาการองค์ความรู้การเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยในสถานศึกษาจังหวัดน่าน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา จังหวัดน่าน

                นายอานัติ วิเศษรจนา รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการบูรณาการองค์ความรู้การเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยในสถานศึกษาจังหวัดน่าน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา จังหวัดน่าน