การอบรมหลักสูตรการพัฒนาการปลูกถั่วลิสงตามมาตรฐาน GAP(มกษ.9001-2556) และ (มกษ.4900-2553)

               สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาการปลูกถั่วลิสงตามมาตรฐาน GAP(มกษ.9001-2556) และ (มกษ.4900-2553)
ระว่างวันที่19-23ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

               โดยวันที่ 19 ธันวาคม 2559 จัดขึ้น ณ บ้านจานไหล ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

               วันที่ 20 ธันวาคม 2559 โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อสร้าง ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

               วันที่ 21 ธันวาคม 2559 โรงเรียนบ้านแคน ต.ยางศักกะโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

               วันที่ 22 ธันวาคม 2559 เทศบาลตำบลนาพิน ต.นาพิน อ.ตระกาลพืชผล จ.อุบลราชธานี

               วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เทศบาลตำบลนาเยีย ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี