การอบรมการใช้งานระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (QrR Trace) ระหว่างวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมประตูน้ำ จังหวัดขอนแก่น

               สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จัดอบรมการใช้งานระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (QrR Trace) ระหว่างวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมประตูน้ำ จังหวัดขอนแก่น