ภาพกิจกรรม การเยี่ยมชมการผลิตส้มโอ จีเอพี ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส้มโอเวียงแก่นเพื่อการส่งออก และ การนำมาตรฐานไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าโครงการหลวง ณ โครงการหลวงดอยผาตั้ง อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 20-21 ธันวาคม

                นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และนายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นประธาน นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมการผลิตส้มโอ จีเอพี ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส้มโอเวียงแก่นเพื่อการส่งออก และ การนำมาตรฐานไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าโครงการหลวง ณ โครงการหลวงดอยผาตั้ง อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 20-21 ธันวาคม ที่ผ่านมา และในโอกาสเดียวกันนี้ มกอช.และคณะสื่อมวลชน ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบหนังสือ เสื้อผ้า อุปกรณ์กีฬา ให้กับนักเรียนโรงเรียนบรรพตวิทยา (ฝ่ายอนุบาล-ประถม) อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบรรพตวิทยา เป็นผู้รับมอบ