นักวิทย์บังกลาเทศยื่นขอปลูกมันฝรั่ง GMO ทนโรคใบไหม้

            เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 สถาบันวิจัยด้านการเกษตรบังกลาเทศ (BARI) ได้ยื่นคำร้องต่อรัฐบาลขออนุญาตปลูกมันฝรั่งดัดแปรพันธุกรรม (GMO) สายพันธุ์ RB ที่มีความต้านทานต่อโรคใบไหม้ (late blight) ซึ่งมีสาเหตุมาจากเชื้อรา
 
            การพัฒนามันฝรั่งสายพันธุ์ RB เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2549 โดยสถาบันวิจัย BARI ร่วมกับโครงการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรขององค์กรพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ได้คัดเลือกยีนต้านทานจากมันฝรั่งสายพันธุ์ป่า มาถ่ายฝากให้กับมันฝรั่งสายพันธุ์ Katahdin ของสหรัฐอเมริกา แล้วจึงนำมันฝรั่งที่ผ่านการถ่ายยีนมาผสมข้ามพันธุ์กับมันฝรั่งสายพันธุ์ Diamant และ Cardinal ที่นิยมปลูกเพื่อการค้าในบังกลาเทศ แล้วจึงทดลองปลูกและคัดเลือกสายพันธุ์
 
             โรคใบไหม้ ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อผลผลิตมันฝรั่งในบังกลาเทศเป็นอย่างมาก จากข้อมูลล่าสุดชี้ให้เห็นว่าเกษตรกรต้องใช้เงินกว่าปีละ 100 โคร (1,000 ล้าน) ตากา หรือประมาณ 450 ล้านบาท เพื่อซื้อสารกำจัดเชื้อรามาใช้ในการอารักขาพืชกว่าปีละ 500 ตัน
 ทั้งนี้ กระบวนการอนุญาตให้ปลูกพืชดัดแปรพันธุกรรมเชิงการค้าในบังกลาเทศ ผู้ที่ขออนุญาตจะต้องยื่นคำขอผ่านกระทรวงเกษตรบังกลาเทศ ซึ่งจะนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาให้ความเห็นโดยคณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ และผ่านเรื่องไปยัง National Committee on Biosafety (NCB) เพื่อพิจารณารับรอง โดยหากได้รับการอนุญาต มันฝรั่ง RB จะเป็นพืช GMO ชนิดที่ 2 ของบังกลาเทศ ต่อจากมะเขือสายพันธุ์ Bt Brinjal ที่ทนต่อหนอนเจาะผล ซึ่งได้รับการอนุญาตให้ปลูกเป็นเชิงการค้าเมื่อปี 2556
 
              อนึ่ง ข้อมูลจากองค์กรระหว่างประเทศสำหรับการได้มาของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (ISAAA) พื้นที่ปลูกพืช GMO ทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นถึง 20 เท่าตัว จาก 1.7 ล้านเฮกตาร์ (10.6 ล้านไร่) ในปี 2539 เป็น 179.7 ล้านเฮกตาร์ (1,123 ล้านไร่) ในปี 2558

 
 
 
 
 
ที่มา : thedailystar
สรุปโดย : มกอช. (12/01/2560)