การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่เนื้อ และแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่เนื้อ ในวันที่ 15-16 ก.พ. 60 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

                การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่เนื้อ และแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่เนื้อ ในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร
 
                เอกสารดาวน์โหลด
                -  รายละเอียดโครงการ [ดาวน์โหลด]
                -  กำหนดการสัมมนา [ดาวน์โหลด]
 
 
ที่มา : สำนักกำหนดมาตรฐาน  มกอช.