จีนเผยแผน 5 ปี พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร

                จีนผุดแผนยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรระยะ 5 ปี ดันสินค้าเกษตรผ่านมาตรฐานคุณภาพร้อยละ97 เพิ่มขีดความสามารถระบบตรวจสอบย้อนกลับ และส่งเสริมการลดใช้สารเคมีทางการเกษตรในฟาร์ม
                     กระทรวงเกษตรจีนได้ประกาศแผนพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรระยะ 5 ปี ฉบับใหม่ โดยมีสาระสำคัญดังนี้
  • ยกระดับสินค้าเกษตรหลัก (ผัก เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก และสินค้าประมง) ให้ได้คุณภาพมาตรฐานเป็นร้อยละ 97 (จากเดิมร้อยละ 96)
  • เร่งพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับการผลิตสินค้าเกษตร โดยได้นำมาทดลองใช้แล้วในบางพื้นที่
  • ส่งเสริมให้องค์กรภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับควบคุมคุณภาพ รวมทั้งนำกระบวนการแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิดมาใช้
  • ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี โดยจะส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทน และจะรณรงค์แก้ไขปัญหามลภาวะในฟาร์มปศุสัตว์ในแถบชานเมือง
  • เพิ่มจำนวนมาตรฐานสารตกค้างในสินค้าเกษตรและปศุสัตว์เป็น 10,000 รายการ จาก 4,140 รายการในสินค้าเกษตร และ 1,584 รายการในปศุสัตว์และสัตว์ปีกในปัจจุบัน
ที่มา: thepigsite.com สรุปโดย: มกอช. (20/03/60)