รัสเซีย เผยสนับสนุนงานวิจัยเชื้อดื้อยา (AMR)

                 รัสเซียสนับสนุนเงินทุน 3.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ให้องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัยอาหาร และป้องกันการระบาดของเชื้อดื้อยา (Superbugs) ในอาหาร และภายในฟาร์มแถบเอเชียกลางและยุโรปตะวันออกกว่า 5 ประเทศ 
                   แนวทางสนับสนุนเงินทุนของ FAO กระจายไปยังการปฎิบัติ 3 ด้าน ได้แก่ (1) การออกกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ เพื่อรับมือปัญหาเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ (AMR)  (2) การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และทดสอบ AMR ในอาหาร และ (3) สร้างความตระหนักให้แก่เกษตรกร ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและสุขภาพสัตว์และหน่วยงานกำกับดูแลด้านความปลอดภัยอาหาร รวมทั้งการปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ AMR
                  ทั้งนี้  รัสเซียเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมนานาชาติ เรื่อง ความปลอดภัยอาหาร และการวิเคราะห์ความเสี่ยง ซึ่งเป็นการผลักดันที่สำคัญเพื่อเพิ่มพูน/พัฒนาความรู้เกี่ยวกับ AMR ในอาหารและการเกษตร ในเดือนพฤษภาคม 2560


ที่มา: allaboutfeed.net สรุปโดย: มกอช. (12/04/60)