การสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มสัตว์ทะเลสวยงามและแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐาน ในวันที่ 23-24 เม.ย. 2560 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

                การสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มสัตว์ทะเลสวยงามและแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐาน ในวันที่ 23-24 เมษายน 2560 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

               
ดาวน์โหลดเอกสาร

                
- รายละเอียดการสัมมนา [
ดาวน์โหลด]
                - กำหนดการสัมมนา [ดาวน์โหลด]

                - ร่าง-แนวปฏิบัติ GAP สำหรับฟาร์มสัตว์ทะเลสวยงาน [ดาวน์โหลด]
                - ร่าง-มาตรฐาน GAP สำหรับฟาร์มสัตว์ทะเลสวยงาน [ดาวน์โหลด]
                - แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา [ดาวน์โหลด]
                - แบบเสนอข้อคิดเห็น [ดาวน์โหลด]

 

ที่มา : สำนักกำหนดมาตรฐาน
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ