การสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธ์ข้าวโพด ในวันที่ 3 - 4 พ.ค. 60 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

               การสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธ์ข้าวโพด ในวันที่ 3 - 4 พ.ค. 60 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร 

 
                ดาวน์โหลดเอกสาร
                - รายละเอียดการสัมมานา [ดาวน์โหลด]
                - กำหนดการสัมมานา [ดาวน์โหลด]
 
ที่มา : สำนักมาตรฐาน
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ