เตือนผู้ปลูกยางระวังกรดฟอร์มิกปลอม

           การยางแห่งประเทศไทย(กยท.)เตือนเกษตรกรชาวสวนยางระวังกรดฟอร์มิกปลอม โดยสุ่มตรวจพบสารจับตัวยางที่เป็นกรดฟอร์มิกแท้ความเข้มข้นร้อยละ 9 เพียง 1 ตัวอย่างจาก 22 ตัวอย่าง ชี้หากใช้จะทำให้ยางเสียหาย ไม่ได้คุณภาพ เป็นอันตรายต่อสุขภาพเกษตรกร และส่งผลต่อภาพลักษณ์ผู้ส่งออกยางที่มีคุณภาพของไทย
 
         ที่ผ่านมากยท.ได้มีการรณรงค์ให้เกษตรกรชาวสวนยางหันมาใช้กรดฟอร์มิกแทนกรดซัลฟิวริกเป็นสารจับตัวยางมาโดยตลอด เนื่องจากกรดฟอร์มิกจะสลายตัวง่าย ไม่ตกค้างในยาง ไม่ส่งผลกระทบต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของเกษตรกร ทำให้ได้ยางที่มีคุณภาพดี ขายได้ราคา แต่จากการสุ่มตัวอย่างสารจับตัวยางที่ขายในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลับพบว่ามีเพียง 1 ตัวอย่างจาก 22ตัวอย่างที่เป็นกรดฟอร์มิกแท้มีความเข้มข้นร้อยละ 94ตามที่ระบุในฉลาด ส่วนตัวอย่างอื่นๆ มีทั้งที่เป็นกรดฟอร์มิกที่มีความเข้มข้นต่ำ กรดฟอร์มิกที่ผสมแคลเซียมคลอไรด์ กรดซัลฟิวริก กรดซัลฟิวริกผสมแคลเซียมคลอไรด์ และแคลเซียมคลอไรด์ความเข้มข้นสูง นอกจากนี้ นักวิจัยกยท.ยังพบว่าโลหะธาตุที่ปะปนอยู่ในน้ำยางจะมีผลต่อความยืดหยุ่น ความหนืด ความชื้น และรอยตำหนิของยาง ทำให้ยางมีคุณภาพต่ำ
     
         ทั้งนี้ กยท.จะดำเนินการตรวจสอบคุณภาพสารจับตัวยางเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง และอาจมีมาตรการควบคุมสารจับตัวยางทุกชนิดในเชิงการค้า เนื่องจากปัจจุบันสารจับตัวยางปลอมก็มีการระบุฉลากเป็นกรดฟอร์มิก ทำให้เกษตรกรไม่สามารถแยกแยะกรดฟอร์มิกจริงและปลอมได้
 
 
 
    ที่มา : prachachat.net
สรุปโดย : มกอช. (21/04/2560)