การสัมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มนกสวยงาม และแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มนกสวยงาม ในวันที่ 5 - 6 มิ.ย. 60 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ

                การสัมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มนกสวยงาม และแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มนกสวยงาม ในวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ
 
                ดาวน์โหลดเอกสาร
                - รายละเอียดการสัมมนา [ดาวน์โหลด]
                - กำหนดการสัมมนา [ดาวน์โหลด]
 
 
ที่มา : สำนักกำหนดมาตรฐาน  มกอช.