การสัมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง มะระ ในวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

                การสัมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง มะระ ในวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมมารวย   การ์เด้น กรุงเทพฯ
 
                ดาวน์โหลดเอกสาร
                - รายละเอียดการสัมมนา [ดาวน์โหลด]
                - กำหนดการสัมมนา [ดาวน์โหลด]
 
 
ที่มา : สำนักกำหนดมาตรฐาน  มกอช.