ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชวนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (มกษ. 9002-2559)

 

                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ได้จัดทำร่างค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด หรือ Maximum Residue Limit (MRL) ในสินค้าเกษตรต่างๆ จำนวน 5 ค่า เพื่อประกาศเพิ่มเติมในมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (มกษ. 9002-2559) โดยขณะนี้ร่างค่า MRLs เหล่านี้ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง มาตรฐานสารพิษตกค้าง แล้ว

                มกอช. จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อคิดเห็นต่อร่างค่า MRLs ดังกล่าว เพื่อให้ร่างมาตรฐานดังกล่าวเป็นที่ยอมรับจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย อีกทั้งเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือแก้ไขร่างมาตรฐานที่ มกอช. จัดทำขึ้น ให้สามารถนำไปใช้ได้เกิดประโยชน์สูงสุด ก่อนที่จะประกาศเป็นมาตรฐานของประเทศต่อไป

                         [รายละเอียดเพิ่มเติม]
                         [แบบเสนอข้อคิดเห็น]