ในประเทศ - ย้ำประโยชน์มหาศาล‘คลองภักดีรำไพ’ แก้น้ำท่วมเมืองจันท์-สร้างเส้นทางคมนาคม-ลดต้นทุนเกษตร

     นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันท์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ แล้วเสร็จตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานไว้ว่า “มีถนน 3 สายขนานกันที่กั้นน้ำ วิธีที่จะทำก็คือต้องดูว่าน้ำมันลงมาที่ไหนก็ดูได้ ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไปดูก็จะเห็นได้ ไปสำรวจดูว่าน้ำจะลงทางไหน แล้วก็ได้ทำการระบายน้ำ คือช่องระบายน้ำที่สอดคล้องกัน และถึงเวลาฝนลงมา น้ำลงมา ก็สามารถที่จะระบายออกไปได้ ไม่มีปัญหา สามารถที่จะระบายน้ำออกไป ไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน ถ้าถึงเวลาที่ต้องการน้ำเก็บเอาไว้

     ก็มีทำเป็นประตูน้ำกักเอาไว้ไม่ให้น้ำไหลไปโดยไร้ประโยชน์ แต่ถึงเวลาก็ปล่อยน้ำออกไปได้”

      โดยมี “คลองภักดีรำไพ” คลองผันน้ำสายหลักของโครงการที่ได้รับพระราชทานชื่อมีความหมายว่า คลองที่แสดงความจงรักในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 และประตูระบายนํ้าไว้ทำหน้าที่ควบคุม บริหารจัดการนํ้าอีกจำนวน 11 แห่ง รวมทั้งยังมีการสร้างถนนคันคลองทั้งฝั่งซ้ายและขวา และมีสะพานข้ามคลองผันน้ำบริเวณถนนตัดผ่านทุกแห่ง และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของกรมชลประทานและชาวจังหวัดจันทบุรี โดยในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดโครงการ

      “แม้คลองภักดีรำไพจะก่อสร้างขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวจันทบุรีเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วม ซึ่งที่ผ่านมาช่วยไม่ให้เมืองจันท์รอดพ้นจากน้ำท่วมหลายครั้ง โดยสามารถผันและระบายน้ำท่วมจากแม่น้ำจันทบุรีลงสู่ทะเลได้มากกว่า 300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ตาม แต่คลองภักดีรำไพแห่งนี้ยังทำให้เกิดประโยชน์อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นถนนคันคลองทั้งฝั่งซ้ายและขวาที่ก่อสร้างขึ้นยังช่วยเสริมเส้นทางคมนาคมของรถยนต์ขนาดเล็กตลอดแนวคลอง ลดความแออัดของการจราจรในตัวเมืองจันท์ ซึ่งเป็นผลดีต่อการเดินทางของชุมชนให้สะดวกมากยิ่งขึ้น” อธิบดีกรมชลประทานกล่าว

       นอกจากนี้ ในส่วนของปริมาณน้ำที่เก็บกักในคลองประมาณ 2 ล้านลูกบาศก์เมตร ยังเป็นแหล่งน้ำต้นทุนแห่งใหม่ ช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่โดยรอบ เกษตรกรที่อาศัยบริเวณแนวคลองสามารถสูบน้ำในคลองขึ้นไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 5,000 ไร่และ ในช่วงฤดูแล้ง กรมชลประทานยังใช้สถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำปลายคลองภักดีรำไพเพื่อช่วยป้องกันการรุกล้ำของน้ำเค็มเข้ามาในพื้นที่โครงการ อีกทั้งยังได้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์บริเวณประตูระบายน้ำปากคลองภักดีรำไพและตลอดแนวคลองให้มีความสวยงาม เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งในแต่ละวันโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดราชการจะมีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมากอีกด้วย

 

 

 

ที่มา : แนวหน้า