ภาพกิจกรรมการเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงกุ้งกุลาดำอินทรีย์ ณ จ.สมุทรสงคราม

               นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการ มกอช. และนายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการ มกอช. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเกษตรอินทรีย์ ตามนโยบายรัฐบาล

               โดยในช่วงเช้า ได้ไปเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงกุ้งกุลาดำอินทรีย์ ที่หมู่ 5 ต.คลองโรน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยมี นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และนายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลและปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในพื้นที่ ส่วนในช่วงบ่าย ได้ไปเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิยชุมชนผู้เลี้ยงหมูหลุมอินทรีย์ ที่ ต.ดอนแร่
อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลและปัญหาอุปสรรคต่างๆ

              ทั้งนี้ ได้มีการหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน โดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง 2 แห่ง ร่างคณะทำงานเฉพาะกิจ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป