การสัมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การชันสูตรโรคบรูเซลลา และแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร ในวันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ

                การสัมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การชันสูตรโรคบรูเซลลา และแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร ในวันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ [รายละเอียดเพิ่มเติม]