[UPDATE] การสัมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แนวทางทั่วไปสำหรับการชักตัวอย่าง เล่ม 1: คำศัพท์และหลักการทั่วไป และเล่ม 2: การเลือกแผนการชักตัวอย่าง ในวันที่ 5 ก.ค. 60 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

                การสัมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การสัมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แนวทางทั่วไปสำหรับการชักตัวอย่าง เล่ม 1: คำศัพท์และหลักการทั่วไป และเล่ม 2: การเลือกแผนการชักตัวอย่าง ในวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
 
                ดาวน์โหลดเอกสาร
                - รายละเอียดการสัมมนา  [ดาวน์โหลด]
                - แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา  [ดาวน์โหลด] 
                - (ร่าง) มาตรฐานสินค้าเกษตร 
                  แนวทางทั่วไปสำหรับการชักตัวอย่าง เล่ม 1: คำศัพท์และหลักการทั่วไป  [
ดาวน์โหลด]
                - (ร่าง) มาตรฐานสินค้าเกษตร 
                  แนวทางทั่วไปสำหรับการชักตัวอย่าง เล่ม 2: แผนการชักตัวอย่าง  [ดาวน์โหลด]
 
 
 
ที่มา : สำนักกำหนดมาตรฐาน  มกอช.