การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ในวันที่ 23 ก.ย. 60 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฏ์ธานี

                การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ในวันที่ 23 กันยายน 2560 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฏ์ธานี
 
                เอกสารดาวน์โหลด
                - รายละเอียดการสัมมนา
[ ดาวน์โหลด ]
                - กำหนดการ [ ดาวน์โหลด ]
 
 
ที่มา : สำนักกำหนดมาตรฐาน มกอช.