หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2561 กองส่งเสริมมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ จ.กรุงเทพฯ [รายละเอียดหลักสูตร / ดาวน์โหลดใบสมัคร]

                หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2561 กองส่งเสริมมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
               สถานที่จัดฝึกอบรม : โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ จ.กรุงเทพฯ
               
 
                ดาวน์โหลดเอกสาร
                 - แผนการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2561 [ ดาวน์โหลด ]
                 - ใบสมัครขอเข้าร่วมฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2561 [ ดาวน์โหลด ]
 
 
 
 
หมายเหตุ : 1. สามารถสมัครเข้าฝึกอบรมได้ ท่านละ 1 หลักสูตร เท่านั้น
                 2. ส่งใบสมัคร ได้ที่ 
                     กองส่งเสริมมาตรฐาน 
                
     สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต (มกอช.) 
                     50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
                     โทรสาร : 0-2579-7449  
                     E-mail :
promoteacfs@yahoo.com
                     ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 0-2561-2277 ต่อ 1604-1606
                     ผู้ประสานงาน : 1. นายยุทธภูมิ อังคาร      โทรศัพท์ : 08-7663-7183
                                           2. นางสาวนิตยา เงินแถบ  โทรศัพท์ : 08-0109-5165
                 3. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเข้าร่วมฝึกอบรมก่อนวันฝึกอบรมอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ทางเว็บไซด์
www.acfs.go.th
                 4. สำหรับผู้ที่สนใจจากหน่วยงานภาครัฐ สามารถติดต่อกับต้นสังกัดเพื่อแจ้งรายชื่อมายัง มกอช.
 
 
ที่มา : กองส่งเสริมมาตรฐาน
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)