ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมฝึกอบรมประจำปี 2561 กองส่งเสริมมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

             ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมประจำปี 2561 มีดังนี้
      1.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ (IRCA Certified ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course IRCA/9153) (IRCA Reg. No. A18126) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร
(
รายละเอียดเพิ่มเติม) (กำหนดการ)
            2.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจและการตรวจติดตามภายใน(ISO/IEC17020:2012) ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร 1
(รายละเอียดเพิ่มเติม) (กำหนดการ)

            3.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์และการตรวจติดตามภายใน (ISO/IEC17065:2012) ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2561ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร
(รายละเอียดเพิ่มเติม) (กำหนดการ) 

          4.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรผู้ตรวจระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย์ เล่ม 4: ข้าวอินทรีย์ (มกษ.9000 เล่ม 4-2553) ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดเพิ่มเติม) (กำหนดการ)

          5.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายในแบบกลุ่มตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องเกษตรอินทรีย์ เล่ม 2 : ปศุสัตว์อินทรีย์ (มกษ.9000 เล่ม 2-2554) ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร  (รายละเอียดเพิ่มเติม) (กำหนดการ)

          
          เอกสารเพิ่มเติม
            - แผนที่โรงแรมเซ็นทราฯ
(ดาวน์โหลด)

 

 

 ที่มา : มกอช.